یه فکر مثبت کوچولو اول صبح، میتونه کل روزت رو تغییر بده، لبخند بزن😊

title
                                            adbox.gif
title

تاثیر گانودرما بر سنگ کلیه
تاریخ نگارش : شنبه 1399/1/9
🔴 سنگ های کلیه  و گانودرما ⭕️ افرادبسیاری که مبتلابه سنگ کلیه هستند،هیچ علائمی راتجربه نمی کنند،امااین سنگ هامی توانند گاهی اوقات به دردمثانه منجرشوند. 🔴 سنگ های کلیه ازموادمعدنی نامحلول واملاح موجوددرادرارتشکیل می شوند.آنهادرابتداکوچک بوده،امامی توانندباگذشت زمان بزرگ‌ترشوند.زمانی که سنگ هادرکلیه باقی می مانند،معمولاموجب بروز مشکلی نمی شوند. ⭕️ دربرخی موارد،سنگ هاکلیه راترک کرده وازطریق مجرای پیشاب ازبدن خارج می شوند.این شرایط نیزبه طورمعمول مساله سازنیست. 🔴 اماگاهی اوقات سنگ هادرمجرای پیشاب که کلیه رابه مثانه متصل می کند،گیرکرده ودراین شرایط جریان ادرارمسدودشده وفردمی توانددردبسیارزیادی راتجربه کند. ⭕️ گانودرما ⭕️ اسیدنوکلئيک موجود در گانودرما کلیه راتقویت می کندتابتواندسموم راخنثی سازد،پروتئين موجوددر ادرار را کاهش می دهدوکلسترول راتجزیه میکند. ⭕️ سبوس برنج قهوه ای ⭕️ فیتیک اسید موجود در سبوس برنج به کاهش جذب کلسیم از روده کمک کرده و خطر ابتلا به سنگ کلیه را کاهش می دهد. مشاوره رایگان👇 @safty_Bizshop اینستا @Safty_ganoderma
بازدید : 2036 نفر

title
نام کاربری
کلمه عبور
title